Loading, please wait..

Algemene Voorwaarden

1.Betalingsvoorwaarden

• Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.
• Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

2. Levering en Deadlines

• Wij streven ernaar om alle werkzaamheden binnen de afgesproken termijn te leveren. Eventuele vertragingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
• Deadlines kunnen in overleg aangepast worden indien nodig.

3. Revisies

• In de prijs zijn twee revisierondes inbegrepen. Extra revisies zullen apart in rekening worden gebracht tegen het standaard uurtarief.

4. Auteursrecht

• Het auteursrecht van de geleverde ontwerpen blijft bij ons tot volledige betaling van de factuur. Na betaling gaan de rechten over naar de klant.
• Wij behouden het recht om de geleverde ontwerpen te gebruiken voor onze eigen promotiedoeleinden, tenzij anders overeengekomen.

5. Annulering

• Bij annulering van een opdracht worden de reeds gemaakte uren en kosten in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid

• Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder gederfde winst of verlies van gegevens.
• Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

7. Geheimhouding

• Wij behandelen alle informatie van de klant vertrouwelijk en delen deze niet met derden zonder toestemming van de klant.

8. Toepasselijk recht

• Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
•Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.