Skip to content

General Terms (NL & US/UK)

Information about Mikey Mike Design:

Contactpersoon: Mike Landzaat
Location: Purmerend, The Netherlands
B.T.W.-Nr: NL002384233B25
K.v.k.-Nr: 74138936 Amsterdam

(English below)

Nederlands:

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3
Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1
De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2
Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4
Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5
De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6
De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3
De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat

5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6
De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1
De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3
Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting

7.1
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4
De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5
De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3
Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1
De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1
Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2
Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €10.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen

11.1
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.3
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6
Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

English

1 Agreement, offers and confirmation
1.1 These terms and conditions (the Conditions) apply to all offers and the formation, content and performance of all agreements between the client and the contractor (the designer) agreements. Deviations from these Terms and Conditions may only be agreed in writing between client and designer.
1.2 All offers are without commitment and are valid for 2 months, unless otherwise indicated. Prices quoted are subject to change due to unforeseen changes in the work. Prices exclude VAT. The rates and offers do not automatically apply to future assignments. The client is responsible for the correctness and completeness of the information provided by or on behalf of the designer when the designer bases the estimate.

1.3 Orders are confirmed in writing by the client. If the client fails to do so but consents to the designer starts with the execution of the contract, the terms of the offer is agreed and these General Terms and Conditions. Any subsequent oral agreements and stipulations bind the designer only after written confirmation by the designer.

2 Performance of the agreement  
2.1 The designer will make every effort to commissioned carefully and independently perform to the interests of the client to the best of its ability and to strive for a useful result for the client, as a reasonable and professional acting designer can and should be expected. To the extent necessary, the designer, the client informed of the progress of work.

2.2 The client does all that which is reasonably necessary or desirable to ensure timely and accurate delivery by the designer may make such timely (to) delivery of complete, sound and clear data or materials designer requires or which the client understand or reasonably should understand that they are necessary for the execution of the agreement.

2.3 by the designer specified deadline for executing the contract is indicative, unless otherwise agreed in writing.

2.4 Unless otherwise agreed, not within the mission of the designer: a running tests, applying for licenses and assessing whether the client’s instructions comply with statutory or quality standards. b. conducting research into the existence of rights, including patent rights, trademark rights, drawing or design rights, copyrights or portrait rights of third parties; c. doing research into the possibility of in sub b. referred to possible forms of protection for the client.

2.5 Prior to execution, production, reproduction or publication, each party set to check each other the opportunity last, prototype or sample results and approve.

2.6 Deviations in the (final) result compared to what has been agreed is no reason for rejection, discount, compensation or cancellation of the contract if these anomalies, all circumstances considered to be reasonably minor significance.

2.7 Complaints as soon as possible, but in any case notified within ten business days after completion of the contract in writing to the designer, failing which the client will be deemed the outcome of the contract have accepted fully.

3 of third parties
3.1 Unless otherwise agreed, instructions given to third parties in connection with the execution of the contract, by or on behalf of the client. At the request of the client, the designer, the expense and risk of the client act as an agent. The parties may agree a specific one to get compensation.

3.2 When the designer at the request of the contractor provides an estimate of costs of third parties, this budget is indicative. If desired, apply the designer on behalf of the client offers.

3.3 If the performance of the contract the designer express agreement for its own account and risk goods or services from third parties, and such goods or services are transferred to the client, by the provisions of the terms and / or separate agreements the supplier with regard to the warranty and liability also to the client.

3.4 When the designer, whether issued in the name of the client orders or instructions to manufacturing companies or other third parties, the client at the request of the designer will confirm the written approval referred to in Article 2.5 of these Terms and Conditions.

3.5 The client will not turn any third party without consulting the designer when it can affect as agreed at the performance of the contract with the designer. Parties where appropriate consult the other contractors are turned on and which tasks are assigned to them.

3.6 The designer is not liable for errors or defects in products or services of third parties engaged by or on behalf of the client, whether introduced by the designer. The client needs to speak these parties. The designer can hereby optionally assist.

4 Intellectual property rights and property rights
4.1 All the contract arising intellectual property rights including patents, trademark rights, drawing or design rights and copyright on the results of the contract shall belong to the designer. To the extent that such rights can be acquired only by registration, only the designer authorized, unless otherwise agreed.

4.2 The parties may agree to transfer the rights in whole or in part to the client mentioned in the first paragraph. This transfer and the conditions under which the transfer takes place are always documented. Until the moment of transfer of use is granted as provided for in Article 5 of these General Terms and Conditions.

4.3 The designer always has the right to his / her name, on, or in publicity surrounding the outcome of the contract -on (to) conventional manner- they result state or removal. The client is not allowed without prior permission of the designer result without mentioning the name of the designer publish or reproduce.

4.4 Unless otherwise agreed, remain under contract by the designer established (originals) results (such as designs, sketches, concepts, opinions, reports, budgets, estimates, specifications, drawings, illustrations, photographs, prototypes , models, molds, prototypes, (part) products, films (audio and video) presentations, source code and other materials or (electronic) files, etc.) owned by the designer, whether imposed on the client or to third parties.

4.5 Upon completion of the contract, neither the client nor the designer towards each other by retention with respect to the materials and data used, unless otherwise agreed.

5 Using the results
5.1 Once the client has fulfilled all his obligations under the agreement with the designer, entitling him to use the outcome of the contract in accordance with the agreed destination. There are no agreements on the destination, the user is limited to the use for which the contract (apparently) is provided. The right to use is exclusive, unless the nature of the agreement dictates otherwise or otherwise agreed.

5.2 If the result also covers work which third party rights to rest, make additional agreements the parties how the use of these works will be arranged.

5.3 Client without written permission the right to the results of the command to adjust, broader or otherwise (re) use or perform than agreed, or to do so by others. The designer may attach conditions to its consent, including the payment of fair compensation.

5.4 If not agreed broader or different use, including any amendment, mutilation or infringement on the provisional or definitive results, the designer entitled to compensation for infringement of his / her rights of the agreed fee at least three times, at least one compensation that is proportional in reasonable and fair for the infringement, without, however, any other right to lose.

5.5 The client is no (longer) be permitted to use the results made available and any under the contract to the client provides right to use lapsed unless the consequences are contrary to reasonableness and fairness: a . from the moment the customer (payment) obligations under the agreement is not or not fully comply or otherwise in default; b. If the contract is prematurely terminated for reasons specified in Article 8.1 of these Terms and Conditions; c. in case of bankruptcy of the client, unless the transferred relevant rights in accordance with Article 4.2 of these Terms and Conditions to the client.
5.6 The designer has with regard to the interests of the client, the freedom of the results for his own publicity, procurement contracts, promotions, including contests and exhibitions, etc., and to get this loan, when it comes to physical results is going.

6 Fees and expenses
6.1 The designer is entitled to a fee for performing the contract. This can include an hourly rate, a consulting fee, a fixed amount, whether or not related to the project price or any other get compensation between parties agree.

6.2 Besides the agreed fee, also the costs incurred by the designer for the execution of the contract, such as office expenses, travel and accommodation costs for prints, copies, (pressure) tests, prototypes, and costs of advice for others, production and guidance, etc., recoverable. These costs are specified in advance as possible, except when a storage rate is agreed.

6.3 When the designer by the late or non delivery of complete, sound and clear information / materials, a change or error in instructions, or forced by external circumstances, more or other work to be performed, then these activities are honored separately , on the basis of the commonly used by the designer fee rates. The designer, the client will inform about, unless circumstances is not possible or does not allow the nature of the work delay.

6.4 If the performance of the contract is delayed or interrupted by circumstances that can not be attributed to the designer, the client is required any costs this entails to compensate. The designer costs will try to minimize.

7 Payment and suspension
7.1 All payments must be made without deduction, set-off or suspension within 14 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing or otherwise indicate the bill.
7.2 All goods delivered to the customer remain the property of the designer until all amounts the client to the designer on the basis of the due agreement between the parties, fully met the designer.

7.3 If the client is in default due to the full or partial payment of the amounts due, the principal statutory interest and extrajudicial collection costs, which at least 10% of the invoice amount with a minimum of € 150, – excl. VAT.

7.4 The designer is responsible for timely invoicing. In consultation with the client, the designer may agreed fee and expenses as an advance, intermediate or periodic charge.

7.5 The designer may suspend the execution of the order after the payment period has expired and the client after being written demand to get paid within 14 days, this fails, or if the designer through a communication or conduct by the client must understand that payment failure will continue.

8 Notice of termination and dissolution of an agreement
8.1 If the client terminates the agreement without there being culpable failure by the designer, or the designer terminates the contract due to a shortcoming in the performance of the contract by the client, then the client in relation to the work performed in addition to the fees and costs incurred due compensation. Conduct by the client on which the designer can not reasonably be expected that the mission will be completed, are also in this context regarded as breach.

8.2 The damages referred to in the preceding paragraph shall include at least the costs arising from the designer in his own name for the fulfillment of contract commitments third parties, as well as at least 30% of the remaining part of the fee that the client fully completed the contract would be due.

8.3 Both the designer and the client have the right to contract fully or partially dissolve, and all amounts are immediately due, when in respect of the other party a request for bankruptcy, (provisional) moratorium or debt restructuring is submitted.

9 Warranties and indemnities
9.1 The designer ensures that supplied by or on behalf of him / her has been designed and that when copyrighted by the result, he / she is the author within the meaning of the Copyright Act and the copyright owner may have work . Designer ensures that the result of the command transfer at the time of the conclusion thereof, provided that he / she knows or reasonably should know, will not infringe rights of third parties or otherwise unlawful.

9.2 If the client uses the results of the assignment, the client indemnifies the designer or the designer in contract third parties engaged for all claims of third parties arising from the application or use of the results of the command. This does not affect the liability of the designer towards the client for breach of the warranties provided in the preceding paragraph and other liability under Article 10 of these General Terms and Conditions.

9.3 The client indemnifies the designer in relation to claims of intellectual property rights in all materials and / or information provided by the client, used in the performance of the contract.

10 Liability
10.1 designer needs in the event of a shortcoming be first written in default, with a reasonable period in his / meet its obligations or to recover or reduce or eliminate damage any errors.

10.2 designer is only liable to the Client for the designer direct damage attributable. Liability of the designer for indirect damages, including consequential damages, lost profits, loss of savings, mutilated or lost data or materials, or damage due to business interruption.

10.3 Except in case of willful misconduct or gross negligence of the designer, is the responsibility of the designer is limited to the fees of the designer for the job, at least that part of the contract to which the liability relates. This amount does not exceed € 10,000 and will in any event be limited to the amount that the insurance company may pay to the designer. The amount for which the designer where appropriate liability is reduced by any amounts which are insured by the client.

10.4 Any liability will expire two years from the time the order by completion, termination or dissolution ended.

11 Other provisions
11.1 If the client wishes to commission identical work to a party other than the designer or the command has already commissioned to another, he will be the contractor, stating the names of those other parties notify.

11.2 The client is not allowed any right of a designer with the agreement to a third party to transfer, unlike the transfer of its entire company or with the written permission of the designer.

11.3 The parties are required to disclose any confidential information, facts and circumstances that come under the command of each other or from another source, the other party to the notice, which is reasonably understood that the disclosure or communication to third parties designer or the client might harm. Third parties that are involved in the execution of the instruction, will be with respect to these facts and circumstances of the other party to be bound to the same confidentiality.

11.5 The headings in these Conditions serve only to improve readability and are not part of these Terms and Conditions.

11.6 The agreement between the designer and the client are governed by Dutch law. The parties will first try to resolve a dispute by mutual agreement. Unless the parties expressly agree in writing arbitration, as the law takes jurisdiction, or the court in the district where the designer is established at the discretion of the designer, disputes between designer and client.